Deklaracja dostępności

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 20wszur.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 20wszur.pl

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: zmiana kontrastu,możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Treści niedostępne:
Treści wymienione poniżej są niedostępne z wymienionych poniżej powodów:
brak opisów zdjęć, opisów linków, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2020. 
Data publikacji strony internetowej: 2014-05-06.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe:
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy-Zdroju, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój
W sprawach dotyczących dostępności cyfrowej należy kontaktować się ze specjalistą ds. zamówień publicznych i informatyki tel.: 18 4146387.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy – Zdroju ul. Świdzińskiego 4:
 - podjazd na zewnątrz budynku,
 - podjazd wewnątrz budynku na parterze,
 - windy osobowe,
 - winda do transportu na wózkach,
 - platforma do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na zabiegi w gab.nr 138; 139; 140; 141; 142; 146;
 - łącznik na II piętrze (segment A) na zabiegi w gab.nr 251; 253; 254; 
 - łącznik na II piętrze (segment B) na zabiegi w gab.nr 256; 261; 263;
 - pokoje z łazienkami dla osób niepełnosprawnych,
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy – Zdroju ul. Pułaskiego 10:
 - podjazd wewnątrz budynku na niskim parterze,
 - 2 windy osobowe,
 - pokoje z łazienkami dla osób niepełnosprawnych.
Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.