Deklaracja dostępności

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 20wszur.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 20wszur.pl

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: zmiana kontrastu,możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Treści niedostępne:
Treści wymienione poniżej są niedostępne z wymienionych poniżej powodów:
brak opisów zdjęć, opisów linków, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2020. 
Data publikacji strony internetowej: 2014-05-06.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe:
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy-Zdroju, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój
W sprawach dotyczących dostępności cyfrowej należy kontaktować się ze specjalistą ds. zamówień publicznych i informatyki tel.: 18 4146387.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy – Zdroju ul. Świdzińskiego 4:
 - podjazd na zewnątrz budynku,
 - podjazd wewnątrz budynku na parterze,
 - windy osobowe,
 - winda do transportu na wózkach,
 - platforma do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na zabiegi w gab.nr 138; 139; 140; 141; 142; 146;
 - łącznik na II piętrze (segment A) na zabiegi w gab.nr 251; 253; 254; 
 - łącznik na II piętrze (segment B) na zabiegi w gab.nr 256; 261; 263;
 - pokoje z łazienkami dla osób niepełnosprawnych,
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy – Zdroju ul. Pułaskiego 10:
 - podjazd wewnątrz budynku na niskim parterze,
 - 2 windy osobowe,
 - pokoje z łazienkami dla osób niepełnosprawnych.
Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data wytworzenia
Opublikował w BIP Bieś Tomasz
Data opublikowania
Zmodyfikował Bieś Tomasz
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 226
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Bieś Tomasz Deklaracja dostępności - Moduł - zmiana zawartości
Bieś Tomasz Deklaracja dostępności - Moduł - zmiana zawartości
Bieś Tomasz Deklaracja dostępności - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 Deklaracja dostępności 3
1 Deklaracja dostępności 2
1 Deklaracja dostępności 1